ArchiTT

Stavebné projekty

Aký je rozdiel medzi projektom pre stavebné povolenie a realizačným projektom?

Projekt pre stavebné povolenie je spracovaný v rozsahu a podrobnosti vyžadovanej na stavebných úradoch pre posúdenie zámeru stavebníka a vydanie stavebného povolenia. Realizačný projekt je podrobná dokumentácia rozšírená a doplnená o mnohé detailné riešenia a technológie, ktorá sa používa priamo na stavbe.

»Ak máte záujem o bližšie informácie o projektoch, ozvite sa nám. Prvá konzultácia je na nás. «

Rozsah jednotlivých druhov projektov:

Projekt pre vydanie stavebného povolenia
Jednotlivé projekty podľa nasledujúceho zoznamu sú zjednodušené pre potreby stavebného konania – sú to koncepcie daných profesií, pripravené na spracovanie realizačného projektu, prípadne realizáciu odbornou a kvalitnou stavebnou firmou, ktorá si k nim sama vypracuje realizačnú/výrobnú dokumentáciu. Zásadne neodporúčame svojpomocnú realizáciu podľa projektu pre stavebné povolenie.

 • Sprievodná správa
 • Súhrná technická správa
 • Celková situácia stavby
 • Vytyčovacia situácia (pri objektoch rodinných domov sa zvykne spájať s celkovou situáciou)
 • Koordinačná situácia
 • Dokumentácia stavebných objektov
  • Architektonické a stavebné riešenie – pôdorysy, pohľady, rezy
  • Nosné betónové, oceľové a drevené konštrukcie (statický posudok)
  • Zdravotechnika a plynoinštalácia
  • Vykurovanie
  • Vzduchotechnika
  • Osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
  • Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody
  • Požiarna ochrana stavby
  • Posúdenie energetickej bilancie

Projekt pre realizáciu stavby
Projekt pre realizáciu stavby je spresnenie a prehĺbenie projektu pre stavebné povolenie. Obsahuje detailné riešenia stavebných a technologických detailov, na základe ktorých je možné realizovať stavbu.

 • Architektonické a stavebné riešenie
  • výkresy v účelnej mierke, spravidla v mierke 1:50 (vytyčovací výkres, výkresy výkopov a základov, výkresy pôdorysov, rezov a pohľadov, tabuľky skladby podláh, stolárskych, zámočníckych, klampiarskych a iných výrobkov a prefabrikátov)
  • výkaz výmer stavebných prác a dodávok
 • Nosné betónové, oceľové a drevené konštrukcie (statika)
  • technická správa (technické a konštrukčné riešenie, technologické a montážne postupy, osobitné podmienky na vykonávanie prác)
  • podrobný statický výpočet
  • výkresy (výkresy výstuže a tvaru betónových konštrukcií, prehľadné výkresy oceľových a drevených konštrukcií – pohľady, pôdorysy a rezy
  • výkaz materiálu podľa jednotlivých prierezov
 • Ostatné projekty profesií v rozsahu podľa projektu pre stavebné povolenie podrobne vyriešené a skoordinované

»Pozrite sa, ako vyzerá projekt od nás. «

Páči sa mi vaša tvorba, chcem projekt od Vás...

Vytvoriť ponuku